Sydostlänken för framtida gods

Sydostlänken ger positiva effekter för näringslivet och skapar goda kommunikationer från norra Sverige och Göteborg till Blekinge och vidare ut till östra Europa och Asien. Trafikverket bedömer därför att projektets genomförande bör prövas vid nästkommande översyn av nationella planen.

Godstrafikprognoserna som ligger till grund för utredningen kring nyttan av Sydostlänken innehåller osäkerheter, men visar ändå på den potential som Sydostlänken kan innebära. I den slutrapport som nu lämnats bedömer Trafikverket därför att projektets genomförande bör prövas vid nästkommande planöversyn. Detta efter att remisstid, utställning och samrådsredogörelse kring järnvägsutredningen är klar.

Utredningsarbetet innehåller dels en förstudie om spårupprustning och elektrifiering av befintlig bana mellan Älmhult och Olofström, dels en järnvägsutredning tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning för ny järnväg på sträckan Olofström till Blekinge kustbana.

Sydostlänken har utretts för både persontrafik och godstrafik. I första hand är projektet dock till för att förbättra för godstrafiken. Frågan om persontrafik måste utredas vidare i nästa planeringsskede i samråd med de regionala kollektivtrafikmyndigheterna.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress