- Mängden farligt gods har dock begränsats till 40 ton, men det är den kapacitet som många modulfordon i Sverige har. Vi välkomnar den här lösningen, som vi ser som fullt rimlig och en helt naturlig utveckling eftersom ekipagen har höga säkerhetskrav. säger Mårten Johansson, teknikchef i Sveriges Åkeriföretag.

Efter diverse diskussioner med andra länder har MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, den 2 maj 2013 tagit fram förslag till multilaterala avtalen M 262 och M 263 för modulfordon för transport av styckegods respektive i bulk och i tank som den 26 juni 2013 signerades av Spanien. Sverige och Spanien blir först att tillämpa avtalen M263 och M263 som gäller till den 3 maj 2018.

- MSB har varit proaktivt och samverkat med Sveriges Åkeriföretag och vår internationella motsvarighet, IRU, för att uppnå denna viktiga överenskommelse, M262 och M263, som möjliggör ADR-transporter med effektiva och säkra modulfordon, säger Mårten Johansson.