Under år 2012 hanterades totalt 173 miljoner ton gods över kaj i de svenska hamnarna. Detta var en minskning med 2 procent jämfört med året innan. Nedgången har pågått några år och det gör att vi nästan är tillbaka vid 2004 års nivå. Den största minsk<->ningen, 4 procent jämfört med 2011, visade de lossade varukvantiteterna, medan de lastade minskade marginellt. Det visar Trafikanalys officiella statistik om Sjötrafik.

De totala godskvantiteterna, det vill säga det lastade och lossade godset, minskade för de flesta lasttyperna, däribland torrbulkgods med 6 procent och rorogods med 4 procent. För flytande bulkgods som är den största lasttypen inom sjötransporter ökade däremot godsmängden med 4 procent. Mängden gods som transporterades i containrar uppgick till strax under 14 miljoner ton år 2012.

- Statistiken över containerhanteringen speglar Sveriges ökade handel med utlandet, som nu när vi har mer export än import säger Fredrik Söderbaum, projektledare Trafikanalys.