Mängden farligt gods begränsas till 40 ton. MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, har den 2 maj 2013 tagit fram förslag till multilaterala avtalen M 262 och M 263 för modulfordon för transport av styckegods respektive i bulk och i tank som i juni 2013 signerades av Spanien.

Sverige och Spanien blir först att tillämpa avtalen M263 och M263 som gäller till den 3 maj 2018. I september anslöt sig Danmark till dessa överenskommelser, M262 och M263.

Avsändaren måste skriva in följande text i transporthandlingarna ”Transport i enlighet med villkoren i det multilaterala avtalet M262 respektive 263” enligt vad som är tillämpligt. Avsändaren måste alltså godkänna att modulfordon får användas för sina produkter.