Illegal trafik i Danmark

Cabotagestudien vid Lunds universitet, har nyligen presenterats. Den redogör för förhållandena på de danska vägarna för lastbilstrafiken. Branschorganisationen DTL, danska motsvarigheten till Sveriges Åkeriföretag, uppger att Cabotagestudien kommit med intressanta slutsatser.

Under den månad som data insamlades, noterades att mellan 150 och 200 utländska lastbilar arbetar med cabotage som affärsmodell. Det innebär att man är stationerad i Danmark, har kontinuerlig drift med 2-3 (inrikes) resor runt i om Danmark, följt av kortare internationella resor och sedan återvända för nya körningar i Danmark.

I rapporten konstateras för det första att begreppet ”big cabotage” existerar som affärsmodell och att den utförs av vissa transportörer i Danmark. Rapporten påpekar också att det är tveksamt om cabotage som affärsmodell förbättrar kapacitetsutnyttjandet, som diskuterats i andra studier, säger Ulric Långberg, branschansvarig på Sveriges Åkeriföretag.

DTL säger vidare att de högre böter och striktare regler som införts i Danmark - tillsammans med fler och bättre kontroller - kraftigt minskat antalet överträdelser av cabotagereglerna. Enligt danska polisen ser man nu konsekvenserna av regeländringen och att polisens insatser har varit effektiva. Erfarenheterna i Danmark stödjer de förslag den svenska regeringen presenterat.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress