Med högkapacitetsfordon menas här lastbilar längre än 25,25 m som väger mer än 60 ton. Det finns en stor potential att effektivisera godstransporter på väg och samtidigt minska miljöpåverkan genom användning av högkapacitetsfordon. För att nå dit bör regelverk och rutiner tas fram som snabbar upp och underlättar en ökad användning av högkapacitetsfordon.

- Högkapacitetsfordon för godstransport på väg är en del av lösningen att möta samhällets ökade behov av effektiva godstransporter, säger Mårten Johansson, teknikchef i Sveriges Åkeriföretag.

För att optimera vägars användning och nyttopotentialen hos högkapacitetsfordon bör bärförmåga och kapacitet hos vägnät och broar analyseras och, där så är möjligt, klassas upp.

- I stället för småskaliga försök med godkännande av varje enskild fordonskombination bör framgångsreceptet expandera och permanentas så att högkapacitetsfordon kan användas på en stor del av vägnätet, fastslår Mårten Johansson.