Energianvändningen har procentuellt ökat mest inom godstransportområdet och nästan all trafik med tunga fordon drivs med fossila bränslen Det är angeläget att bryta den utvecklingen.

Trafikverket, Vinnova och Energimyndigheten samarbetar i ett projekt där leverantörer ska utveckla, demonstrera och utvärdera elvägar som en möjlig metod för att minska användningen av fossil energi i det svenska transportsystemet. Försöket ligger i linje med regeringens mål om en energieffektiv och fossilfri fordonsflotta till 2030 och ska bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft.

De tre myndigheterna vill tillsammans skapa ett kunskapsunderlag för beslut om eventuell fortsatt utveckling och implementering av elvägar för tunga fordon i det svenska vägtransportsystemet. En så kallad förkommersiell upphandling ska leda fram till att utveckla och tillämpa kunskap och lösningar i samverkan mellan industri, akademi och myndigheter. Det innebär att i realistiska förhållanden kunna utvärdera olika tekniker för elvägar.