Av Clas-Göran Sandblom

Nu är det förbjudet att handla med olagligt avverkat virke och skogsvaror.

Skogsägare och importörer men också första köpare får med timmerförordningen  ett större ansvar för att virket är avverkat lagligt.

– Främst blir det en utmaning för trävaruimportörer eftersom de måste bygga

upp system för att visa att virket inte är olagligt avverkat, säger Stefan  Karlsson.

Han säger att ”svart” avverkning knappast förekommer i Sverige. Det är lite si och så med den saken utomlands. Karlsson nämner Burma, Vietnam, Kina, Indonesien, Malaysia och Nya Papa

Guinea samt Ryssland som problemland.

– Även import från Afrika är ett stort bekymmer.

Hur vet ni att det är så?

– Det har gjorts uppskattningar men det är klart att det är en osäker metod.

Vi brukar säga att mellan 15 och 20 procent av all avverkning i dessa  länder är olaglig. I Sverige är det i varje fall under en procent.

Vad är olaglig avverkning?

– I Sverige måste det finnas en dom från en domstol som fastställer att det

är så. Att avverkningen står i strid mot skogsvårdslagen eller miljöbalken.

Det är lång väg att vandra för myndigheterna för att fastställa en sådan sak  mot svenska företag?

– Olagligt betraktas det också om någon brutit mot ett föreläggande eller  beslut från Skogsstyrelsen. Eller inte lämnat in en anmälan om avverkning.

Hur kan man försäkra sig om att allt är okej?

– Genom att fråga leverantören och att begära någon slags verifiering av  detta.

Importen av skog och produkter inom EU:s inre marknad, av framför allt  tropiska träslag, är ett bekymmer.

Är det stora mängder som kommer in i Sverige?

– Vi är framför allt en exportnation, som säljer för 127 miljarder utomlands  och importerar för cirka 30 miljarder.

Även energiråvara

Timmerförordningen berör nästan all slags import av trävaror, bland annat  rundvirke, plywood, papper, pappersmassa och trämöbler. Alltså också av förädlade varor.

 Därför har Skogsstyrelsen sökt 20 miljoner extra för sitt uppdrag.

– Det gäller också att ha koll på importörer av högförädlade produkter som  möbler, tavelramar och allt möjligt.

De ska kunna uppge avverkningsland, leverantör, trädslag, kvantitet och dokument som indikerar att det är lagligt avverkat. Dessutom ska de fastställa risken för att de importerar illegalt avverkat virke.

Träimport för energiproduktion omfattas  också av den färska lagen. Även import av pellets och flis ska gå  igenom samma nålsöga.

Miljonböter

I USA finns en importör som fått punga ut med pengar, Gibson.

Gitarrtillverkaren anklagades för att ha olagligt importerat ebenholts från  Madagaskar, ett land som länge kämpat mot olaglig avverkning, och Indien.

Bolaget gick med på att betala två miljoner i böter, samt 350 000 i avgifter  till Fishs and Wildlife Foundation.

Trä- och möbelföretagen, TMF, är det branschföretag som kommer att få mest jobb.

– Det är positivt att bekämpa olagligt avverkat trä från marknaden. Den handeln är ett mycket stort problem som drabbar miljön. Lokalt där avverkningen sker ofta utan tillfredställande skogsvård, globalt med tanke på klimatet, säger Robin Ljungar, TMF.

Kommer er bransch att drabbas?

– De flesta av våra medlemsföretag köper råvara inom EU och då blir den extra administrativa bördan begränsad till att hålla reda på och dokumentera var man köper sin råvara. För de företag som importerar och sedan säljer inom EU kommer den ökade administrativa bördan att bli betydande då det är ganska omfattande krav som ställs rörande dokumentation, riskanalys och handlingsplaner.

Finns svårigheter att få dokumenterat hur och vem som skördat.

– Ja, beroende på från vilken världsdel man köper sin råvara kommer det att vara svårigheter i varierande grad att säkerställa spårbarheten bakåt i kedjan. Då det kan vara många led och olika handlare som agerar från avverkning till dess att trävarorna kommer till EU så kan det vara förknippat med stora svårigheter att säkerställa spårbarheten fullt ut och det kan i sin tur leda till att säkert vissa regionen välj bort eller att man avstår från att själv importera trävaror till EU. En möjlighet skulle kunna vara att ta hjälp av så kallade certifieringsorgan där själva certifieringen som sådan skulle kunna stå som garant för legaliteten men där återstår en del arbete.