Avstyrker höjda skatter på drivmedel

Regeringen föreslår inför höstbudgeten ett nytt sätt att höja bränsleskatterna som bygger på en kontinuerligt ökande årlig uppräkning av skatten på såväl biodrivmedel som fossila drivmedel, utan ytterligare politiska beslut. BIL Sweden har svarat på en remiss av promemorian ”Vissa punktskattefrågor inför Budgetpropositionen för 2016” och är mycket kritiska till det bristfälligt underbyggda förslaget.

Istället för att skapa långsiktigt goda förutsättningar för biodrivmedel tycks förslaget endast vara ämnat att ta ut ännu större skatteintäkter från en redan överbeskattad sektor. Effekterna för samhällsekonomin och svensk konkurrenskraft är bristfälligt eller inte alls utredda.

- Det är dags för regeringen att göra om, göra rätt och tillsammans med branschen och konsumenterna utforma varaktiga regler som leder åt rätt håll, mot mindre utsläpp, färre olyckor och samtidigt ökad mobilitet. Ett sådant trubbigt slag mot mobiliten som nu föreslås äventyrar marknadens förtroende för politiska styrmedel, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

Tidigare har bränsleskatten räknats upp med konsumentprisindex, KPI. Regeringen föreslår nu istället att skatten ska höjas årligen med KPI plus två procent, en schablonmässig modell för att spegla både prisökning och BNP-tillväxt. Detta skulle på sikt ge en skenande automatisk skattehöjning enligt diagrammet nedan, som visar punktskatterna på bensin i kr per liter.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress